Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wawer > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXIII/416/2003 Rady m.st. Warszawy

z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wawer m.st. Warszawy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.         Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wawer m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

2.         Biuro może wykonywać inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo-księgowej.

 

§ 2

1.         Siedzibą Biura jest Warszawa.

2.         Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wawer m.st. Warszawy, zwana dalej „Dzielnicą”.

3.         Biuro może używać skrótu „DBFO – Wawer m.st. Warszawy”.

 

§ 3

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy.

 

Rozdział II

Zadania i zakres działania Biura

 

§ 4

1.         Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1, a w szczególności:

1)         opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

2)         prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

3)         organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

4)         ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

5)         prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

6)         prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,

7)         obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,

8)         prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

9)         koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,

10)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

11)     gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

2.         Do zadań Biura należą ponadto:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,

2)      prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,

3)      prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,

4)      prowadzenie kasy,

5)      zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,

6)      obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

7)      przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie, prowadzenie i obsługa zbiorczych przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,

8)      ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa,

9)      obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona Biuru,

10)  koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi szkołami i placówkami oświatowymi,

11)  prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

§ 5

1.         Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

2.         Powierzenie przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro obowiązków w zakresie rachunkowości Dyrektorowi Biura następuje w formie pisemnej.

 

Rozdział III

Organizacja Biura

 

§ 6

1.         Biurem kieruje Dyrektor.

2.         Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.

3.         Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

4.         Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

 

 

§ 7

1.         Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.

2.         Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy.

3.         Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biura

 

§ 8

1.         Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2.         Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.

3.         Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 11

Biuro używa pieczęci o treści: „Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wawer m.st. Warszawy” z adresem oraz – w razie potrzeby – z numerami NIP i REGON.

 

§ 12

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 
 
Wprowadził BZMW/anborowski 20-07-2009
Aktualizujący bzmw/ext.akrasuski 16-12-2013
Zatwierdzający Piwowarek Anna 16-12-2013
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2013
Liczba odwiedzin: 3088