Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wawer > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zakup paliwa gazowego 2021-2023

Zakup paliwa gazowego 2021-2023

  Drukuj
 

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2021-2023

Zapraszamy na stronę miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych, na którym znajduje się klucz publiczny, adres: https://miniportal.uzp.gov.pl

Polska-Warszawa: Gaz ziemny

2020/S 205-498328

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 015742514
Adres pocztowy: Włókiennicza 54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-974
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Szajkowska
E-mail: uszajkowska@um.warszawa.pl
Tel.: +48 222770870
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dbfowawer.bip.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dbfowawer.bip.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa miasta stołecznego Warszawy
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2021–2023

Numer referencyjny: DBFOWawer/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2021–2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 204 020.15 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2021–2023.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności dla faktury VAT / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późń. zm.);

b) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub posiada aktualną umowę / promesę umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowych podpisaną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, działającym na terenie objętym zamówieniem (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający podpisze jedną umowę kompleksową dla wszystkich szkół i placówek oświatowych objętych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54

04-974 Warszawa, pokój nr 19.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, jednak z uwagi na istniejącą sytuację związaną z ograniczeniami COVID-19 Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
Data ogłoszenia:
16-10-2020
Data wprowadzenia:  21-10-2020
 
 
Wprowadził Krasuski Adam 21-10-2020
Aktualizujący Krasuski Adam 25-11-2020
Zatwierdzający Piwowarek Anna 25-11-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-11-2020
Liczba odwiedzin: 359